Guia de fons i col·leccions


Col·lecció del Mapa Geològic de Catalunya

Nom Col·lecció del Mapa Geològic de Catalunya
Descripció L’any 1915, Marià Faura i Sans (1883–1941) substitueix a Jaume Almera en els treballs del Mapa Geològic de la Província de Barcelona a escala 1/40.000 que tenia la seu al Museu Geològic del Seminari de Barcelona.
El Museu conserva part del material recol·lectat durant els treballs d’elaboració del mapa. L’any 1923, a causa dels esdeveniments polítics, aquests treballs van quedar interromputs quan s’havien realitzat un total de sis fulls, dels quals se’n van publicar cinc i quatre memòries.
Dins de la col·lecció de petrologia hi ha 1138 registres provinents del Mapa Geològic de la Província de Barcelona. Encara que hi ha una representació de totes les classes de roques, predominen les hipabissals (pòrfirs, aplites i pegmatites).
Recol·lectors Almera i Comas, Jaume
Bataller i Calatayud, Josep Ramon
Faura i Sans, Marià
Tipus de col·lecció Geological
Conté espècimens tipus No