Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs marins de Catalunya

Nom Col·lecció de mol·luscs marins de Catalunya
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs marins Catalunya
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs marins de Catalunya
MCNB. Col. mol·luscs marins Catalunya
Descripció Col·lecció de mol·luscs marins procedents de les costes de Catalunya, formada per conquilles en sec (99% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 58000 elements agrupats en 6950 lots. La col·lecció inclou representats de les classes Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Polyplacophora i Scaphopoda, amb domini de les dues primeres. La majoria de mostres preservades en líquid corresponen a cefalòpodes i gastròpodes. Àmplia cobertura taxonòmica per als gastròpodes i bivalves.
La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Antoni de Samà, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). Entre les aportacions més recents destaquen les col·leccions de Luis Gasull Martínez i Joan Rosal i Sagalés, aquesta última amb una elevada proporció de material procedent de les costes catalanes (més del 10% del total de lots de la col·lecció).
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la colecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació d'aquesta col·lecció ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). També hi trobem mostres de la col·lecció d’Antoni de Samà (ingressada al voltant de 1914), formada per moluscs marins de Catalunya. Les col·leccions conquiliològiques d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de lots. A aquelles s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Baltasar Serradell (1931) i de l’Institut Jaume Balmes (1936). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou donacions de José Basté, Artur Bofill, Eusebio Mas, o José María Salvañá. Cal afegir les aportacions efectuades per col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Vicenta Gibert, Carmen Giménez, Goñi, J. Gros i Josep Maluquer, entre d’altres). Els exemplars més antics preservats en líquid formen part dels fons de la Secció Oceanogràfica, organitzada a principis de 1917.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals. Correspon a aquesta etapa la separació dels exemplars procedents de Catalunya per tal de formar una nova col·lecció regional.
Entre les aportacions més recents cal destacar les col·leccions de Luis Gasull Martínez (ingressada el 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu) i de Joan Rosal i Sagalés, ingressada l'any 2000. Aquesta última representa un increment substancial de la col·lecció de fauna malacològica marina de Catalunya. Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Polyplacophora, Scaphopoda
Noms comuns bivalves marins, calamars, cargols marins, cefalòpodes, dents de mar, escafòpodes, gastròpodes marins, llebres de mar, mol·luscs marins, poliplacòfors, pops, quitons, sèpies
Abast geoespacial costes de Catalunya
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Altimira Aleu, Carles
Armengol
Bofill i Poch, Artur
Closas, J.
Codina i Ferrer, Ascensi
Gasull Martínez, Luis
Gibert, Vicenta
Giménez, Carmen
Goñi
Gros, J.
Iglesias Iglesias, A.
Maluquer, J.
Maluquer, Josep
Museu de Zoologia de Barcelona
Samà, Antoni de
Zariquiey, Ricardo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 58000 espècimens, 6950 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de les etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus). Les mostres de la col·lecció de Joan Rosal han estat revisades per Carles Altimira.
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge. Alguns paquets sencers, com per exemple la col·lecció Joan Rosal, incorporen etiquetes impreses en Tyvek.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 26-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs marins
Col·lecció de mol·luscs marins del Mediterrani
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals marins de l'antiga Secció Oceanogràfica

Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Maluquer, J., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Maluquer, J., 1918. Les seccions ictiològica i d'invertebrats marins en 1918. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 192-198.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.