Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs marins

Nom Col·lecció de mol·luscs marins
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs marins
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs marins
MCNB. Col. mol·luscs marins
Descripció Col·lecció de mol·luscs marins formada per conquilles en sec (99% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 239000 elements agrupats en 33250 lots. La col·lecció inclou representants de les classes Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda, Polyplacophora i Scaphopoda, amb domini de les dues primeres. La majoria de mostres preservades en líquid corresponen a cefalòpodes i gastròpodes. Àmplia cobertura taxonòmica per als gastròpodes i bivalves. L'abast geogràfic s'estén a tot el món, amb una bona representació de la fauna de la Mediterrània (especialment de les costes de Catalunya i illes Balears), costes i arxipèlags del Pacífic, Atlàntic i Índic (sobretot del sud-est asiàtic).
La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Antoni de Samà, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). Entre les aportacions més recents hi destaquen les col·leccions de Luis Gasull Martínez i Joan Rosal i Sagalés, que aporten en conjunt una elevada proporció de material procedent de les illes Balears i costes de Calalunya.
Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la colecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Una representació de la col·lecció de mol·luscs marins ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu; actualment s'exhibeix al Museu Blau un conjunt format per una cinquantena de lots, en sec i en líquid.
Procedència Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). També cal esmentar els exemplars de mol·luscs marins donats poc després per Adolfo de Reynoso (1882), procedents de l’arxipèlag de les Filipines. La col·lecció inclou a més mostres de la col·lecció d’Antoni de Samà (ingressada al voltant de 1914), formada per moluscs marins de Catalunya.
Les col·leccions conquiliològiques d’Aguilar-Amat, Artur Bofill i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de fauna marina. A aquestes s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931), José Giner Marí (1932), i de l’Institut Jaume Balmes (1936), entre d'altres. El material de la col·lecció de la Reial Acadèmia inclou donacions de Jaime Basté, Adolf i Eduard Cháquert, Eduard Fontseré, Eusebio Mas, José Moll, o José María Salvañá. Cal afegir, d'altra banda, les aportacions efectuades per col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Marià Ferrer Bravo, Vicenta Gibert, Carmen Giménez, Goñi, J. Gros, Josep Maluquer, i Santiago Novellas, entre d’altres). Tot i que de manera puntual, també hi trobem material procedent d’expedicions, com les de Manuel Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial (1919), Aguilar-Amat a l’Indoxina francesa (1929) o les diferents campanyes al protectorat espanyol del Marroc. Els exemplars més antics preservats en líquid formen part dels fons de la Secció Oceanogràfica, organitzada a principis de 1917, que inclou un conjunt de mostres procedents de l'Estació Zoològica de Nàpols i de l'Estación de Biología Marítima de Santander.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Entre les aportacions més recents cal destacar les col·leccions de Luis Gasull Martínez (ingressada el 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu) i de Joan Rosal i Sagalés, ingressada l'any 2000, i que representen un increment substancial de la col·lecció de mol·luscs marins (en particular de la fauna de les Balears i de Catalunya). Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Polyplacophora, Scaphopoda
Noms comuns bivalves marins, calamars, cargols marins, cefalòpodes, dents de mar, escafòpodes, gastròpodes marins, llebres de mar, llimacs de mar, mol·luscs marins, poliplacòfors, pops, quitons, sèpies
Abast geoespacial Antilles (strength), Austràlia, Cuba, Filipines (strength), Golf de Califòrnia, Illes Balears (strength), Illes Canàries, Mar Mediterrània (strength), Mar Roig, Maurici, Oceà Atlàntic, Oceà Pacífic, Oceà Índic, Sri Lanka, arxipèlags de l'Índic i del Pacífic, arxipèlags de la Polinèsia, costes de Catalunya (strength), costes de la península Ibèrica, Àfrica occidental, Índia
Expedicions Expedició d'Aguilar-Amat a l'Indoxina francesa, 1929
Expedició de Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial, 1919
Expedició del Museu al Marroc Occidental
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Altimira Aleu, Carles
Bofill i Poch, Artur
Closas, J.
Codina i Ferrer, Ascensi
Ferrer Bravo, Marià
Gabot, Laura
Gasull Martínez, Luis
Gaubin, R. P.
Gibert, Vicenta
Goñi
Gros, Enric
Gros, J.
Hernández Rojo, Elisabeth
Iglesias Iglesias, A.
Laboratori Oceanogràfic de Balears
Maluquer, Josep
Martínez de la Escalera, Manuel
Mateu, G.
Mercadal, B.
Novellas Bofill, Santiago
Paltré, Josep
Resallt, Rafael
Samà, Antoni de
Torres Mínguez, Alejandro
Zariquiey, Ricardo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus No
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Passive growth
Extensió de la col·lecció 239000 espècimens, 33250 lots
Estat de documentació Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). La majoria del material pendent de revisió: identificació a nivell d'espècie efectuada a partir de la documentació i etiquetes originals (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers, ous, preparacions anatòmiques
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge. Alguns conjunts sencers, com per exemple les col·leccions de Luis Gasull i Joan Rosal, incorporen etiquetes impreses en Tyvek.
Estat de conservació de McGinley Nivell 8
-no trad- 29-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Subcol·leccions Col·lecció de mol·luscs marins de les Illes Balears
Mol·luscs marins de la col·lecció Luis Gasull
Col·lecció de mol·luscs marins de Catalunya
Col·lecció de mol·luscs marins del Mediterrani
Col·lecció de mol·luscs marins de Cuba
Col·lecció de mol·luscs marins de Filipines
Col·lecció de bivalves marins
Col·lecció de cefalòpodes
Col·lecció de poliplacòfors
Col·lecció d'escafòpodes
Col·lecció de gastròpodes marins
Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae
Col·lecció de mol·luscs marins de Joan Rosal i Sagalés
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals marins de l'antiga Secció Oceanogràfica. Col·lecció del Museu de mol·luscs procedents de l'expedició d'Aguilar Amat a l'Indoxina francesa. Col·lecció del Museu d'animals procedents de l'expedició de Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial. Col·lecció del Museu d'animals procedents de l'Expedició al Marroc Occidental.

Materials relacionats Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

García Franquesa, Masó Ros & Uribe Porta, 2011. Martínez de la Escalera en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. La expedición a Guinea Ecuatorial de 1919. In: Al encuento del naturalista Manuel Martínez de la Escalera: 525-534 (C. Martín Albadalejo & I. Izquierdo Moya, eds.). Monografías del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC), Madrid.

Gasull, L. & Cuerda, J., 1974. Malacología del contenido gástrico de las grandes estrellas de mar. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 19: 155-175.

Maluquer, J., 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238.

Maluquer, J., 1918. Les seccions ictiològica i d'invertebrats marins en 1918. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 192-198.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312.