Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs continentals

Nom Col·lecció de mol·luscs continentals
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs continentals
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs continentals
MCNB. Col. mol·luscs continentals
Descripció Col·lecció de mol·luscs continentals formada per conquilles en sec (94% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º i 100º. Consta d'uns 459500 exemplars agrupats en 49500 lots, dels quals 230 corresponen a espècimens tipus. La col·lecció inclou bivalves i gastròpodes terrestres i d'aigua dolça, amb domini de la fauna de gastròpodes terrestres.
Una part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, José Giner, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). També hi trobem abundant material de col·laboradors i altres fonts d'ingrés vinculades al Museu. Més recentment han estat ingressades les col·leccions dels malacòlegs Luis Gasull i Miquel Bech, així com les mostres recol·lectades per Oleguer Escolà, la majoria associades a ambients subterranis.
L'abast geogràfic s'estén a tot el món, amb una àmplia representació de la fauna ibero-balear i en particular de la de Catalunya. També hi destaca el material procedent del nord d'Àfrica, França, centre i est d'Europa, així com de l'arxipèlag de Filipines i l'illa de Cuba. Àmplia cobertura taxonòmica, amb una bona representació de la majoria de famílies de l'ordre Stylommatophora. Gairebé tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens (98% del lots). Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Les mostres obtingudes com a resultat de les campanyes de recol·lecció i projectes de recerca recents, incrementen la proporció de material en líquid a fi de conservar l'anatomia interna. Una representació de mol·luscs continentals ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu; actualment s'exhibeix al Museu Blau un conjunt format per uns 90 lots, en sec i en líquid.
Una part important de la col·leció de mol·luscs continentals és el resultat de la recerca portada a terme per malacòlegs de la talla d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Luis Gasull o Miquel Bech, principalment en el camp de la taxonomia i la faunística.
Procedència Les primeres mostres pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mol·luscs continentals. A aquestes cal afegir el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931), José Giner (1932) i Institut Jaume Balmes (1936). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou donacions, entre d'altres, d'Artur Bofill, Eduard Cháquert i José María Salvañá. Cal esmentar a més les aportacions de col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Ascensi Codina, Francesc Español, Pius Font i Quer, Carme Gelabert, Enric Gros, Friedrich Haas, Santiago Novellas, i d’altres).
La fauna procedent del nord d’Àfrica inclou exemplars recol·lectats per Marià Ferrer Bravo, Rafael Candel Vila, Juan Rutllant, i Paul Pallary. Tot i que de manera puntual, també hi trobem material procedent d’expedicions com les de Manuel Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial (1919), Aguilar-Amat a l’Indoxina francesa (1929) o les diferents campanyes al protectorat espanyol del Marroc. Altres mostres són el resultat de donacions o intercanvis amb diferents col·leccions: W. Poliski (Polònia), H. Friedrich (Munic), A. de Noronha (Madeira) i A. Caruana (Malta), entre d’altres.
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Entre les aportacions més recents cal destacar la col·lecció de Luis Gasull (ingressada l'any 1983, amb Rosario Nos com a directora del Museu), les mostres recol·lectades per Oleguer Escolà (corresponents a fauna associada a ambients subterranis), i la col·lecció de Miquel Bech, ingressada l'any 2009.
Una part important de la col·leció és el resultat de la recerca portada a terme per malacòlegs de la talla d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Luis Gasull o Miquel Bech. La col·lecció ha estat també estudiada per altres investigadors com Edmund Gittenberger, Alberto Martínez-Ortí o Cristian Altaba. La producció científica d’aquest i altres autors s’ha materialitzat en nombrosos treballs sobre faunística i taxonomia, referits fonamentalment a la fauna ibero-balear, i que inclou espècimens tipus dipositats a la col·lecció.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe. Al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens; en l'àmbit de la recerca hi destaquen els estudis sobre biodiversitat i ecologia, orientats en bona part a la gestió d'espais naturals a Catalunya, amb la participació dels malacòlegs Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot i Albert Orozco.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia, Gastropoda
Noms comuns bivalves d'aigua dolça, cargols continentals, gastròpodes continentals, llimacs, mol·luscs continentals
Abast geoespacial Amèrica del Sud, Antilles, Austràlia, Balcans, Catalunya (strength), Caucas, Conca mediterrània, Cuba, Estats Units, Europa central, Illes Balears (strength), Maurici, País Valencià (strength), Península Ibèrica (strength), Pirineus (strength), Sud-est asiàtic, arxipèlag de les Filipines, arxipèlags de l'Índic i del Pacífic, illes Hawaii, nord d'Àfrica, Àfrica occidental, Àsia Menor
Expedicions Expedició d'Aguilar-Amat a l'Indoxina francesa, 1929
Expedició de Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial, 1919
Expedició del Museu al Marroc Occidental
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Altimira Aleu, Carles
Altimiras i Roset, Jacint
Bech i Taberner, Miquel
Blok, A.
Bofill i Poch, Artur
Bolòs i Saderra, Ramon de
Bros Catón, Vicenç
Cadevall Solé, Jordi
Candel Vila, Rafael
Cazurro, Manuel
Codina i Ferrer, Ascensi
Escolà Boada, Oleguer
Español Coll, Francesc
Fadrique Chico, Florentí
Ferrer Bravo, Marià
Foix, Anna
Font i Quer, Pius
Gasull Martínez, Luís
Gelabert, Carme
Giménez, Carmen
Gros, Enric
Haas, Friedrich
Hernández Rojo, Elisabeth
Iglesias Iglesias, A.
Kuiper, J. G. Y.
Maluquer, J.
Martínez de la Escalera, Manuel
Nebot Obón, Jordi
Noronha, A. de
Novellas Bofill, Santiago
Orozco Sanchís, Albert
Pallary, Paul
Polinski, W.
Torres Mínguez, Alejandro
Uribe Porta, Francesc
Vilarrubia i Garet, Antoni
Zariquiey, Ricardo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Taxonomic
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 230 lots d'espècimens tipus, 459500 espècimens, 49500 lots
Estat de documentació Control documental del 98% dels lots (registre, inventari i informatització). Identificació a nivell d'espècie par a la majoria dels lots (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus). Una part de la col·lecció identificada i/o revisada per especialistes (E. Gittenberger, L. Gasull, M. Bech, A. Martínez-Ortí, entre d'altres).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals: uns 25000 d'ells incorporen actualment etiquetes impreses en Tyvek. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 5
Nivell 8
-no trad- 23-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Subcol·leccions Col·lecció de mol·luscs continentals de les Illes Balears
Col·lecció de mol·luscs continentals de Cuba
Col·lecció de mol·luscs continentals de Filipines
Col·lecció de mol·luscs continentals de Catalunya
Col·lecció de mol·luscs continentals ibero-balears
Col·lecció de mol·luscs de Miquel Bech i Taberner
Col·lecció de llimacs terrestres
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Col·leccions relacionades Col·lecció del Museu d'animals procedents de l'expedició de Martínez de la Escalera a Guinea Equatorial. Col·lecció del Museu de mol·luscs procedents de l'expedició d'Aguilar Amat a l'Indoxina francesa. Col·lecció del Museu d'animals procedents de l'Expedició al Marroc Occidental.

Materials relacionats Aguilar-Amat, J. B. d', 1932. Alguns Mol·luscos de Ceylon, India i Indoxina. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 10(5): 3-9.

Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: 1-229.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Bofill, A. & Aguilar-Amat, J. B. d', 1924. Contribución al estudio de la fauna malacológica de las posesiones españolas del Golfo de Guinea. Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, 10(2): 3-17.

Bofill, A. & Aguilar-Amat, J.B. d', 1924. Malacologia de les Illes Pitiuses. Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, 10(3): 1-71.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. II. Vall del Noguera Ribagorçana. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 5-99.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. III. Vall de la Noguera Pallaresa. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 105-220.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. IV. Vall del Segre i Andorra. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 225-375.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. V. Conca del Llobregat. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 381-831.

Bofill, A. & Haas, F., 1921. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. VII. Vall dAran. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 1247-1350.

Bofill, A., Haas, F. & Aguilar-Amat, J. B. d', 1918. Fauna Malacològica del Pirineu Català. I. Estudi sobre la fauna malacològica de la Vall de l'Essera. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 4: 9-110.

Bofill, A., Haas, F. & Aguilar-Amat, J. B. d', 1921. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. VI. Conques del Besòs, Ter, Fluvià, Muga i litorals intermitjes. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 837-1241.

Bros, V., Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe. F., 2004. Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d'Alinyà: informació bàsica per a la conservació i la gestió de l'àrea. In: Els sistemes naturals de la vall d'Alinyà, edited by J. Germain, Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural, p. 343-366.

García Franquesa, Masó Ros & Uribe Porta, 2011. Martínez de la Escalera en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. La expedición a Guinea Ecuatorial de 1919. In: Al encuento del naturalista Manuel Martínez de la Escalera: 525-534 (C. Martín Albadalejo & I. Izquierdo Moya, eds.). Monografías del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC), Madrid.

Gasull, L., 1963. Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 9: 3-80.

Gasull, L., 1964. Las Helicella (Xeroplexa) de Baleares, Gasteropoda, Pulmonata. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 10: 3-67 + 9 láms.

Gasull, L., 1965. Algunos moluscos terrestres y de agua dulce de Baleares. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 11: 8-161.

Gasull, L., 1971. Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres dels sudeste ibérico. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 16: 23-94.

Gasull, L., 1975. Fauna malacológica terrestre del sudeste ibérico. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 20: 1-154.

Gittenberger, E., 1973. Beiträge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrinidae. Zoologische Verhandelingen, 127: 1-267.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Martínez-Ortí, A. & Uribe, F., 2008. Los ejemplares tipo de las colecciones malacológicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del Museu Valencià d'Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6: 1-156.

Nebot, J., Orozco, J., Uribe, F., Bros, V. & Cadevall, J, 2010. Distribució i composició de la comunitat de mol·luscs de l'àrea compresa per les planes de Son i la mata de València. In: Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València, edited by J. Germain, Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural, p. 379-401.

Orozco, A., Cadevall, J., Bros, V., Hernández, E., Nebot, J. & Uribe, F., 2001. Inventari dels mol·luscs d'aigua dolça de la Ricarda-Ca l'Arana (El Prat de Llobregat, Delta del llobregat). Spartina, 4: 112-128.