Guia de fons i col·leccions


Col·lecció de mol·luscs continentals de Catalunya

Nom Col·lecció de mol·luscs continentals de Catalunya
Nom alternatiu MCNB. Col. mol·luscs continentals Catalunya
Citeu com Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs continentals de Catalunya
MCNB. Col. mol·luscs continentals Catalunya
Descripció Col·lecció de mol·luscs continentals de Catalunya, formada per conquilles en sec (87% dels lots) i organismes sencers preservats en alcohol etílic de 70º i 100º. Consta d'uns 159000 exemplars agrupats en 16200 lots, dels quals 108 corresponen a espècimens tipus. La col·lecció inclou bivalves i gastròpodes terrestres i d'aigua dolça, amb domini de la fauna de gastròpodes terrestres.
La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). També hi trobem abundant material procedent de col·laboradors i altres fonts d'ingrés vinculades al museu. Més recentment ha estat ingressada la col·lecció del malacòleg Miquel Bech, formada principalment per mol·luscs continentals de la península Ibèrica, amb una alta proporció de fauna de Catalunya. També hi destaquen les mostres recol·lectades per Luis Gasull i Oleguer Escolà, aquestes últimes associades a ambients subterranis.
Àmplia cobertura taxonòmica. El registre, documentació i informatització a nivell de lot d'espècimens s'estén al 93% de la col·lecció. Les dades d’una part de la col·lecció poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. Les mostres obtingudes com a resultat de les campanyes de recol·lecció i projectes de recerca recents, incrementen la proporció de material en líquid a fi de conservar l'anatomia interna. Una representació de mol·luscs continentals de Catalunya ha estat exhibida a les exposicions permanents del Museu; actualment s'exhibeix al Museu Blau un conjunt format per 24 lots, en sec i en líquid.
Una part important de la col·leció és el resultat d'una continuada tasca de recol·lecció i estudi portada a terme per malacòlegs de la talla d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Friedrich Haas (impulsors de l'anomenada escola catalana de malacologia durant la primera meitat del segle XX) o Miquel Bech, en èpoques més recents.
Procedència Les primeres mostres pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1917 i 1920), aporten també una quantitat important de mol·luscs continentals de Catalunya. A aquestes cal afegir el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen les de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i Institut Jaume Balmes (1936). Cal esmentar també les aportacions efectuades per col·laboradors i altres fonts d’ingrés vinculades amb el Museu (Ascensi Codina, Francesc Español, Pius Font i Quer, Carme Gelabert, Friedrich Haas, Santiago Novellas, Antoni Vilarrubia i d’altres).
Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals. Correspon a aquesta etapa la separació dels exemplars procedents de Catalunya per tal de formar una nova col·lecció regional.
Més recentment hi trobem les mostres recol·lectades per Luis Gasull i Oleguer Escolà, aquestes últimes associades a ambients subterranis. Cal destacar l'ingrés de la col·lecció de Miquel Bech l'any 2009, que inclou una alta proporció de mol·luscs continentals de Catalunya.
Una part important de la col·leció és el resultat de la recerca portada a terme per malacòlegs de la talla d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Friedrich Haas (impulsors de l'anomenada escola catalana de malacologia) o Miquel Bech, en èpoques més recents. La col·lecció ha estat també estudiada per altres investigadors com Edmund Gittenberger, Alberto Martínez-Ortí o Cristian Altaba. La producció científica d’aquest i altres autors s’ha materialitzat en nombrosos treballs de recerca faunística i taxonòmica referits a la fauna catalana, i que inclou espècimens tipus dipositats a la col·lecció.
Des de 1997 el conservador del Departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe. Al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens; en el camp de la recerca hi destaquen els estudis sobre biodiversitat i ecologia, orientats en bona part a la gestió d'espais naturals a Catalunya, amb la participació dels malacòlegs Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot i Albert Orozco.
Regnes Animalia
Abast taxonòmic Bivalvia, Gastropoda (strength)
Noms comuns bivalves d'aigua dolça, cargols continentals, gastròpodes continentals, llimacs, mol·luscs continentals
Abast geoespacial Catalunya
Recol·lectors Aguilar-Amat, Joan Baptista d'
Altimira Aleu, Carles
Altimiras i Roset, Jacint
Bataller i Calatayud, Josep
Bech i Taberner, Miquel
Bofill i Poch, Artur
Bolòs i Saderra, Ramon de
Bros Catón, Vicenç
Cadevall Solé, Jordi
Cazurro, Manuel
Codina i Ferrer, Ascensi
Corbella Alonso, Jordi
Escolà Boada, Oleguer
Español Coll, Francesc
Fadrique Chico, Florentí
Fernández, G.
Foix, Anna
Font i Quer, Pius
Gasull Martínez, Luis
Gelabert, Carme
Giménez, Carmen
Gorchs, Montserrat
Gros, Enric
Haas, Friedrich
Hernández Rojo, Elisabeth
Maluquer, J.
Mata, Estrella
Mata, Pepita
Nebot Obón, Jordi
Novellas Bofill, Santiago
Orozco Sanchís, Albert
Pipó, Francisca
Sagarra i Castellarnau, Ignasi de
Uribe Porta, Francesc
Vilarrubia i Garet, Antoni
Vilella i Tejedo, Manuel
Zariquiey, Ricardo
[altres]
Tipus de col·lecció Preserved
Propòsit primari Research
Conté espècimens tipus
Criteri d'agrupament Spatial
Període de formació ca. 1882-
Estat de desenvolupament Active growth
Extensió de la col·lecció 108 lots d'espècimens tipus, 159000 espècimens, 16200 lots
Estat de documentació Control documental del 93% dels lots (registre, inventari i informatització). Identificació a nivell d'espècie per a la majoria dels lots (nomenclatura actualitzada per a les mostres documentades en Museum Plus). Una part de la col·lecció identificada i/o revisada per especialistes (E. Gittenberger, M. Bech, A. Martínez-Ortí, entre d'altres).
Classe d'objectes conquilles, organismes sencers
Mètode de preservació Fluid-preserved, No Treatment
Preparació i conservació Material en sec encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Una alta proporció de lots en sec incorporen etiquetes impreses en Tyvek. Controls periòdics de la qualitat del preservant per a les mostres en líquid. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge.
Estat de conservació de McGinley Nivell 5
Nivell 8
-no trad- 24-07-2013 (dd-mm-yyyy)
Institució Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes
Col·lecció mare Col·lecció de mol·luscs continentals
Col·lecció de mol·luscs continentals ibero-balears
Persones associades Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador),
Accés als ítems MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04)
Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB)
Materials relacionats Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: 1-229.

Bech, M.; 1973. Notas malacológicas. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre i de agua dulce, de Catalunya. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 71: 223-233.

Bech, M.; 1979. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 77: 157-171.

Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549.

Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. II. Vall del Noguera Ribagorçana. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 5-99.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. III. Vall de la Noguera Pallaresa. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 105-220.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. IV. Vall del Segre i Andorra. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 225-375.

Bofill, A. & Haas, F., 1920. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. V. Conca del Llobregat. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 381-831.

Bofill, A. & Haas, F., 1921. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. VII. Vall dAran. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 1247-1350.

Bofill, A., Haas, F. & Aguilar-Amat, J. B. d', 1918. Fauna Malacològica del Pirineu Català. I. Estudi sobre la fauna malacològica de la Vall de l'Essera. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 4: 9-110.

Bofill, A., Haas, F. & Aguilar-Amat, J. B. d', 1921. Estudi sobre la malacologia de les valls pirenaiques. VI. Conques del Besòs, Ter, Fluvià, Muga i litorals intermitjes. Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 837-1241.

Bros, V., Cadevall, J., Hernández, E., Nebot, J., Orozco, A. & Uribe. F., 2004. Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d'Alinyà: informació bàsica per a la conservació i la gestió de l'àrea. In: Els sistemes naturals de la vall d'Alinyà, edited by J. Germain, Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural, p. 343-366.

Gittenberger, E., 1973. Beiträge zur kenntnis der Pupillacea III. Chondrinidae. Zoologische Verhandelingen, 127: 1-267.

Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp.

Martínez-Ortí, A. & Uribe, F., 2008. Los ejemplares tipo de las colecciones malacológicas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del Museu Valencià d'Història Natural. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 6: 1-156.

Nebot, J., Orozco, J., Uribe, F., Bros, V. & Cadevall, J, 2010. Distribució i composició de la comunitat de mol·luscs de l'àrea compresa per les planes de Son i la mata de València. In: Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València, edited by J. Germain, Barcelona: Institució Catalana d'Història Natural, p. 379-401.

Orozco, A., Cadevall, J., Bros, V., Hernández, E., Nebot, J. & Uribe, F., 2001. Inventari dels mol·luscs d'aigua dolça de la Ricarda-Ca l'Arana (El Prat de Llobregat, Delta del llobregat). Spartina, 4: 112-128.